TỤ BÙ HẠ THẾXem thêm

1,190,000
810,000
2,670,000
615,000
2,650,000
875,000
440,000
2,150,000
707,000
1,650,000
810,000
875,000
550,000
1,350,000
1,050,000
760,000

TỦ TỤ BÙXem thêm

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 300Kvar

34,000,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 200Kvar

23,100,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 180Kvar

20,750,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 150Kvar

17,250,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 120Kvar

13,800,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 100Kvar

11,500,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 90Kvar

10,350,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 50Kvar

7,250,000

Relay bảo vệ MikroXem thêm

2,821,000
2,356,000
1,612,000
1,165,000
2,914,000
1,891,000
3,069,000
1,643,000