TỤ BÙ HẠ THẾXem thêm

2,925,000
1,190,000
520,000
875,000
1,060,000
1,755,000
550,000
1,170,000
910,000
760,000
875,000
965,000
615,000
1,080,000
807,000

TỦ TỤ BÙXem thêm

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 300Kvar

37,500,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 200Kvar

25,000,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 180Kvar

21,750,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 150Kvar

18,750,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 120Kvar

15,000,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 100Kvar

12,500,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 90Kvar

11,350,000

Tủ tụ bù

Tủ tụ bù 50Kvar

7,250,000

Relay bảo vệ MikroXem thêm

2,821,000
2,356,000
1,612,000
1,165,000
2,914,000
1,891,000
3,069,000
1,643,000